Obchodné právo

Korporátna agenda

Správa pohľadávok

Občianske a pracovné právo

Správne právo

Zastupovanie pred súdmi

Zameranie

Naša advokátska kancelária sa špecializuje najmä na oblasť obchodného práva, korporátnej agendy a správy resp. vymáhania pohľadávok.

V rámci činnosti poskytujeme našim klientom aj služby v oblasti občianskeho práva, pracovného práva, konkurzného práva, práva duševného vlastníctva, práva k nehnuteľnostiam a správneho práva.

Klientov zastupujeme pred slovenskými súdmi všetkých stupňov vo vyššie uvedených veciach.

Advokátska kancelária na základe dohody s klientmi poskytuje právne služby aj v zostávajúcich oblastiach práva.

Spolupráca

Advokátska kancelária pri svojej činnosti a snahe poskytnúť klientom komplexné právne poradenstvo, spolupracuje pri svojej činnosti s externými odborníkmi v iných oblastiach týkajúcich sa podnikateľských subjektov na Slovensku, a to najmä v oblasti ekonomického, účtovného a daňového poradenstva.

Advokátska kancelária spolupracuje aj s inými advokátskymi kanceláriami, exekútorskými úradmi, dražobnými spoločnosťami v nadštandardnom režime, pričom medzi spolupracujúce advokátske kancelárie patrí aj kancelária v Českej republike, prostredníctvom ktorej vieme našim klientom zabezpečiť komplexné právne zastúpenie.

Identifikačné údaje a kontakt

Obchodné meno

MAKARA advokátska kancelária s.r.o.

Sídlo

Alžbety Gwerkovej 22, 851 04 Bratislava

Adresa na doručovanie

P.O.BOX 29, 850 05 Bratislava

IČO: 47 236 795

DIČ: 2820015385

IČ DPH: neplatca

Registrácia

Obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.77745/B

Číslo licencie SAK:

5067

mobil: 0421 903 21 44 79

tel.: 00421/2/6353 1707 alebo 00421/32/7795309

fax: 00421/2/6353 1707 alebo 00421/32/7795309

e-mail: info@makara-ak.sk